Koleran i Kimito år 1831

Text Nils-Henrik Nykänen, det mesta av texten är ur boken Fångster i tidens ström, 1983, skriven av Sven Antskog.         Foto 2014: Peter Eriksson

 

Kolerapesten drabbade Kimito hösten 1831. Den 29 september 1831 invigde kyrkoherde Gabriel Hirn en skärskild begravningsplats i ”de öde Långdalarna” i Vreta by, för koleraoffer. Om det var för smittofarans skull eller om det fanns någon annan orsak, har inte framkommit.

Och koleran kom:
Den 22.9 dog dragonänkan Lovisa Sandblom på Sandö torp. Hennes man Matts stupade i kriget 1809 och änkan levde i stor fattigdom. 27.9 dog också dragonänkan Brita Berglund på Korfkulla torp. 28.9 dog änkan Caisa Henriksdotter från Krono Båtsmans torp. Den 1 oktober inträffade det andra dödsfallet på Korfkulla torp, då soldatänkan Anna Trygg avled. Också hennes man Jonas hade blivit borta i kriget 1808-1809. Den 6 oktober dog torparhustrun Maria Dunder och den 9 oktober hennes man Michel. Dunders bodde på Strömma torp.
Alla dessa sex personer var från Mattkärr. Att byn drabbades så hårt kan ha berott på föroreningar i dricksvattnet.
Det sjunde fallet inträffade den 6 november. Då avled f.d jägaren Johan Ström från Elmdal.
Det är också känt att den riksomfattande koleraepidemin 1831 – 1832 kom från öster och den grasserade i Sverige och Norge åren 1833 – 1834.
Då Sven Antskog besökte platsen 1983 (se bilden) blommade en orkidè ”Orchis makulatus” på gravkullen samt ”Jungfru Marie hand”.
Sven Antskog skrev ” Det torde på senare tid varit fråga om att få gravplatsen ånyo tydligt utmärkt. Jag hoppas att de planerna går i uppfyllelse”.
Hans önskan förverkligades 1985 då Lions-Club Kimito-Kemiö reste en minnessten med plakett, där namnen på koleraoffren är ingraverade.
Tjugo år senare ingärdades gravkullen med hörnstenar och en svart kedja, också det initiativet kom från Lions-Club.

Publicerad i Annonsbladet 10.12.2015

 

Kolera Kemiössä vuonna 1831

Kolera saapui Kemiöön vuo­den 1831 syksyllä. Tämän vuoden syyskuun 29. päivänä kirkkoherra Gabriel Hirn vihki käyttöön eril­lisen hautapaikan, Vretan kylän "autioissa Långdalarnassa" kole­ran uhreille. Tiedossa ei ole, oliko tarkoituksena estää tartunnat vai joku muu syy.

Kolera saapuikin:
Rakuunan leski Lovisa Sand­ blom Sandön torpasta kuoli kole­raan 22.9. Hänen aviomiehensä Matts oli kaatunut sodassa vuon­na 1809 ja leski oli hyvin köyhä.
27.9. kuoli myös rakuunan leski Brita Berglund Korfkullan tor­pasta. 28.9. kuoli leski Caisa Hen­riksdotter Krono Båtsmans-tor­pasta. Lokakuun 1. päivänä kir­jattiin jo toinen kuolemantapaus Korfkullassa; sotamiehen leski Anna Trygg menehtyi. Hänenkin miehensä Jonas oli kaatunut vuo­sien 1808-09 sodassa. Lokakuun 6. päivänä torpparinvaimo Maria Dunder ja saman kuukauden 9. päivänä hänen miehensä Michel menehtyivät. Dunderin pariskun­ta asui Strömman torpassa.
Kaikki kuusi asuivat Mattkär­rissä. Suuri kuolleisuus Mattkär­rissä saattoi johtua juomaveden saastumisesta.
Seitsemäs kuolema tapahtui marraskuun 6. päivänä jolloin en­tinen jääkäri Johan Ström Elm­dalista kuoli.
Tiedämme myös, että valtakun­taamme vuosien 1831-32 saapu­nut koleraepidemia tuli idästä. Se levitti kuolemaa Ruotsissa ja Norjassa vuosina 1833-34.
Kun Sven Antskog kävi hau­tauspaikalla vuonna 1983 (ks. kuva!) hautakummulla kukkivat "Orchis maculatus" ja toinenkin kämmekkä.
Sven Antskogin mielestä hau­tauspaikka olisi merkattava sel­keästi uudestaan. Hän toivoi näin tapahtuvan.
Antskogin toive täyttyi vuon­na 1985 kun Kemiön Lions-kerho asetti paikalle muistokiven, jonka muistolaattaan koleran uhrien ni­met on kaiverrettu.
Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen Lionsin aloitteesta hau­takumpu aidattiin kulmakivin ja mustalla ketjulla.

Julkaistu Ilmoituslehdessä 10.12.2015