Kimito Engelsby 1915-2015

Text: Nils-Henrik Nykänen
Foto: ? Foto 2015: Peter Eriksson


Bilderna tagna tio meter från Annonsbladets kontor.
På den äldre bilden ägdes det rödmålade bostadshuset samt snickarboden och vedlidret av snickaren Emil Hangelin.
Huset mitt på bilden tillhör Unionsbanken, och villan till höger är August Masalins.
Hangelin hyrde utrymmen för telefoncentralen och för Kimito postkontor. Han skötte också om centralen på ackord.
Bl.a. Ellen Rautelius anställdes som centralispraktikant år 1914. Ellen fick under första världskriget uppleva ryska soldater, som dagligen bevakade centralen. Hon uppger i en intervju från 1979 att de var "snälla", hon köpte till och med ett lexikon för att bättre förstå vad de sade.
Hangelins affärer gick inte så bra, så år 1922 köpte telefonbolaget fastigheten av honom. Som känt ägs fastigheten fortfarande av Kimito Telefon AB. Postkontoret flyttade 1942 till en annan fastighet i Engelsby. Unionsbankens verksamhet upphörde på 1920-talet. In i bilden kom Helsingfors Aktiebank. Det gamla huset revs 1965 och ersattes av ett nytt. Idag är fastigheten ett bostadsaktiebolag. August Masalin lät förstora villan till ett tvåplanshus, som nu ägs av Doris Eriksson.
På den äldre bilden finns en massa trådar uppspända i telefonstolpar, fula men viktiga. Stolparna på vägens vänstra sida tillhör Kimito Telefonaktiebolag, och stolparna utan barrar är Kimito Telefonandelslags. Bolagen var konkurrenter, men 1922 fusionerades andelslaget med aktiebolaget.
Stolparna till höger om vägen är den så kallade telegraflinjen från Dalsbruk till Salo som togs i bruk redan 1878.
Linjen var den första trådförbindelsen ut från vår ö - och bevakades extra noga bland annal under första världskriget. Birger Lindholm berättar bland annat i Fångster i tidens ström utgiven 1983 att hans morfar Anton Söderström bevakade linjen från Torkkos mot byn. Har gick fram och tillbaka med en vaktbricka på bröstet och en yxa över axeln.
På årets bild är huset till vänster byggt 1945. Alla telefon ocl fiberkablar är väl gömda under markytan, endast vägbelysningens metallstolpar blänker.

Publicerad i Annonsbladet 8.1.2015

 

Kemiö Engelsby 1915-2015

Kuvat on otettu kymmenen metriä Ilmoituslehden konttorista.
Vanhan kuvan punainen asuinrakennus sekä puusepänpaja ja puuliiteri olivat puunveistäjä Emil Hangelinin omistuksessa.
Kuvan keskellä näkyvä talo kuului Unioninpankille ja oikealla oleva huvila on August Masalinin. Hangelin vuokrasi tiloja puhelinkeskukselle ja Kemiön postikonttorille. Hän huolehti.mös keskuksesta urakaIla. Muun muassa Ellen Rautelius palkattiin keskuksen harjoittelijaksi vuonna 1914. Ensimmäisen maailmansodan aikana hän koki venäläisten sotilaiden keskuksen vartiointia. Vuonna 1979 hän kertoo haastattelussa, että he olivat "kilttejä". Hän oli jopa ostanut sanakirjan jotta olisi ymmärtänyt heidän puhettaan.
Hangelinin puusepänpaja ei menestynyt kovin hyvin. Vuonna 1922 puhelinyhtiö osti kiinteistön häneltä. Kuten tiedämme, Kemiön Puhelin omistaa edelleen kiinteistön. Postikonttori muutti 1942 toiseen kiinteistöön Engelsbyssä. Unioninpankki lopetti toimintansa ja kuvaan astui Helsingin Osakepankki. Vanha talo purettiin vuonna 1965 ja paikalle rakennettiin uusi. Tänään kiinteistö toimii asunto-osakeyhtiönä. August MasaIin laajensi huvilan kaksikerroksiseksi. Talon omistaa nyt Doris Eriksson.
Vanhassa kuvassa näkyy paljon puhelinpylväisiin kiinnitettyjä lankoja. Ne olivat rumia mutta tärkeitä. Tien vasemman puolen pylväät kuuluvat Kemiön puhelinosakeyhtiölle ja tolpat ilman poikkipuita Kemiön puhelinosuuskunnalle Yhtiöt kilpailivat toistensa kanssa mutta fuusioitiin vuonna 1922.
Tien oikealla puolella olevat pylväät palvelivat niin sanottua Taalintehtaan-Salon lennätinlinjaa. Linja otettiin käyttöön jo vuonna 1878. Se oli ensimmäinen saaremme ulkopuolelle ulottuva lankayhteys ja sitä vartioitiin erityisen tarkasti muun muassa ensimmäisen maailmansodan aikana. Birger Lindholm kertoo muun muassa vuonna 1983 julkaistussa Fångster i tidens ström -kirjassa, että hänen isoisänsä Anton Söderström vartioi Torkkoksen ja kylän välistä linjaosuutta. Hän kulki edestakaisin vartiomerkki rinnassaan ja kirves olallaan.
Tämän vuoden kuvan vasemmalla oleva talo rakennettiin vuonna 1945. Kaikki puhelin- ja kuitukaapelit ovat hyvin piilossa maan alla. Vain tievalaistuksen tolpat ovat enää nähtävinä.

Julkaistu Ilmoituslehdessä 8.1.2015